Samfällighetsföreningar som förvaltar gemensamhetsanläggningar som är av kommunal-teknisk natur eller annars av större värde skall, enligt 19 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL), avsätta medel till en fond för att säkerställa anläggningens framtida underhåll och förnyelse.

För att kunna räkna ut avsättningen till en sådan fond upprättas en underhålls- och förnyelseplan för hur dessa pengar ska användas.

En väghållares uppgift är att ansvara för drift och underhåll av en väg.

Drift är en samlad benämning för erforderliga åtgärder som vidtages för att en bro/väg ständigt skall ha de funktionella egenskaper de är utformade och avsedda för. Driftåtgärder saknar bestående värde vid verksamhetsårets slut (ex. vis dammbindning, hyvling och snöröjning).

Underhåll avser åtgärder, vars syfte är att bevara eller återställa en anläggnings ursprungliga och önskade egenskaper. För att bena upp begreppen ytterligare, kan man dessutom tala om förebyggande och avhjälpandeunderhåll.

Ur ekonomisk synpunkt brukar det oftast vara mest rationellt att avsätta mest resurser för det förebyggande underhållet och det är ju här som ”Underhålls- och förnyelseplanen” kommer in i bilden.
Strategiskt är det viktigt att ha en långsiktig plan för hur tillgängliga medel kan användas på bästa sätt, både ur ekonomisk och kvalitetsmässigsynpunkt.

Beläggning bör under normala förhållanden ha en livslängd på 20-30 år, givetvis beroende på trafikmängd, trafikkategori, vägkroppens kvalité etc. En viktig förutsättning är också att det förebyggande beläggningsunderhållet sköts på ett professionellt sätt.

Oavsett beläggningstyp, så uppstår sprickor och krackeleringar av olika orsaker och då är det viktigt att man så snart som möjligt tätar dessa med bindningsmedlem och stenmaterial (utförs bäst av en beläggningsentreprenör med specialutrustning). Lämpligt intervall kan vara vartannat år om skadorna inte är allt för stora.

Belysning

Loddby samfällighetsförening har den 9-11 juni 2020 bytt ut befintliga armaturer mot nya LED-armaturer. Detta projekt har medfinansierats med hjälp av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Loddby samfällighets underhålls- och förnyelseplan:

Underhåll och förnyelser:

  • 9-11 juni 2020: byte av befintliga armaturer mot nya LED-armaturer.

Genomförda åtgärder:

Godkänd underhålls- och förnyelseplan: (antogs på årsstämman 2021)