Stadgar

Här kan du ladda ner stadgarna som antogs den 21 augusti 1985.

Nya stadgar antogs den 28 februari 2021 på en extra årsstämma som styrelsen valde att kalla till.

Regelverk

Samfälligheter regleras i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, fastighetsbildningslagen (1970:988), anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (restvattenlagen).

Samfälligheter

En gemensamhetsanläggning är en rättighet som flera fastigheter kan dra nytta av och kan till exempel vara vägar, parkeringsplatser, vatten- och avloppsanläggningar och grönytor. 

Enskilda vägar är alla vägar som inte sköts av stat eller kommuner.

En marksamfällighet eller en gemensamhetsanläggning kan förvaltas antingen genom delägarförvaltning eller av en samfällighetsförening (s.k. föreningsförvaltning). 

Skötseln av en samfällighetsförening

Föreningsförvaltning innebär att en samfällighet sköts (förvaltas) av en samfällighetsförening. En samfällighetsförening är en juridisk person och registrerad i Lantmäteriets register.

En samfällighetsförening är en effektiv form för skötsel där ägare av deltagande fastigheter har ansvar och inflytande över drift och underhåll. Det är viktigt att skilja på fastighetens behov och fastighetsägarens behov. Förvaltningen ska bara gälla fastighetens behov av till exempel en utfartsväg. Fastighetsägare kan vara intresserade av att ordna midsommarfirande eller andra fester, men det ingår inte i en samfällighetsförenings uppgift.

Debiteringslängd

En debiteringslängd är en förteckning över hur mycket varje medlem ska betala till en samfällighetsförening, se 41-42 §§, lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Summan bestäms av hur stor andel varje fastighet har i samfällighetsföreningen. På föreningens stämma ska styrelsen dels lägga fram en budget, dels en debiteringslängd.

I debiteringslängden ska anges:

  • det totala belopp som ska uttaxeras
  • vad som ska betalas av varje medlem
  • när betalning senast ska ske

En fastighetsägareförteckning underlättar upprättande av debiteringslängden.

Mer information om samfälligheter finns på Lantmäteriets hemsida:
https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/samfalligheter/