I april hålls årsstämman för samfälligheten.

Andelstal/röstning

Enligt Loddby samfällighetsförenings stadgar i 17 § står det följande:

”…att röstberättigad medlem, som är närvarande vid föreningsstämma, har oavsett om han äger en eller flera fastigheter, en röst (huvudtalsmetod). Ifråga som har ekonomisk betydelse skall medlemmarnas röstetal istället beräknas enligt delägarfastigheternas andelstal om medlem begär det. Dock får medlems röstetal ej överstiga en femtedel av sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande röstberättigande medlemmar.”

Detta regleras även i Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter 12 och 49 §§.

Motioner till årsstämman

Du har som medlem i Loddby samfällighet möjlighet att skicka in motioner till årsstämman.

En motion är ett förslag om en förändring som en eller flera medlemmar vill att årsmötet ska rösta om. Styrelsen ska sedan läsa och kommentera de motioner som har inkommit. Styrelsen bör också skriva ett förslag till beslut i de frågor som motionerna berör. Dessa kommentarer och förslag, tillsammans med dagordningen, bör skickas ut till medlemmarna i god tid före årsmötet.

Styrelsen har också möjlighet att komma med förslag på frågor som ska upp till beslut av årsmötet. De kallas propositioner. Även propositionerna ska skickas ut till medlemmarna i god tid före mötet så alla har möjlighet att sätta sig in i de olika frågorna.

År 1985 bildades Loddby samfällighetsförening genom en förrättning av Lantmäteriet tillsammans med kommunen och de boende i Loddby. Vid förrättningen beslutades då om de områden som samfälligheten skulle ansvara för. 

Samfällighetens uppdrag är att sköta vägar, belysning och grönområden. Någon detaljutformning av grönområdena redovisas inte i anläggningsbeslutet. Samfälligheten ka därför själv bestämma över grönområdenas utformning.